>> ENGLISH  
Köszöntjük weboldalunkon!

Tartalomjegyzék

  Főoldal
  Köszöntő
  Tájékoztatás
  Munkatársak
    dr. Nagy Zoltán
ügyvéd, irodavezető
    dr. Lados Melinda Szibilla
ügyvéd
    dr. Borza Tamás
ügyvéd
    Solymosi Tímea
titkárnő
  Ingatlanjogi tanácsadás
  Adatvédelmi tájékoztató
  Kapcsolatfelvétel, térkép


Adatvédelmi tájékoztató


1. Bevezetés

A www.drnagy-ugyved.hu domain tulajdonosa és a domain alatt működő weblap üzemeltetője a Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda („Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”).

Az adatkezelés elsősorban az ügyvédekről szóló 1998 évi XI törvény (Ügyvédi Törvény) (törvényes adatkezelés) illetőleg az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXVII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik (önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

A weboldal hiperlinket tartalmaz az ingatlanjog.hu weblapra, amelynek külön szabályzata van: www.ingatlanjog.hu

A szabályzat egyoldalúan módosítható, ez a weblapon figyelmeztetéssel történik, különösen jogszabályváltozás esetén kerül sor módosításra.

2. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

A weblap csak a látogatók adatait kezeli, kivéve az ingatlanjog.hu weboldalra átirányított felhasználók adatai, amely a külön szabályzatban található meg. Az ügyfelek adatainak kezelése az Ügyvédi Törvény szabályai szerint történik.
Az ügyfelek átvilágítása a MÜK pénzmosási szabályzat illetőleg a JÜB ellenőrzés szabályai szerint történik.

3. Szolgáltatások a Weblapon (és adatkezelési célok)

(1) Ingyenesen letölthető tájékoztató anyagok, cikkek (nem tartalmaz személyes adatot)
(2) Átirányítás az ingatlanjog.hu weblapra, ahol Fórum, lehetőleg álnéven (nick név) tegyék fel a kérdéseiket. Amennyiben a kérdésben személyes adat van, figyelmeztetést küldünk. Személyes adat megadása esetén az adat megadása önkéntes és bármikor visszavonható. Az adatkezelés alapját az ügyvédi törvény adja.
(3) Az ingatlanjog.hu weblapon keresztül feliratkozók a Hírleveleinket az önként feliratkozók kapják, mindaddig, amíg leiratkozási szándékukat nem jelzik. Az adatkezelés ez esetben marketing célú. Figyelem! Az ingatlan is tartalmazhat személyes adatot, kérjük lehetőség szerint kerüljék az olyan információk megadását, amely az ingatlan használóját, tulajdonosát azonosíthatja (tehát: személyes adat).

4. Az adatkezelő(k) és az adatfeldolgozók

Az adatkezelő: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. tel.: +36 1 352-72-90, fax: +36 1 352-72-89, iroda@innosec.hu.
Adatkezelési nyilvántartási szám: _________.
A hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: __________

5. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Ügyvédi törvény szabályai szerint történik az adatkezelés az ügyvédi szolgáltatás céljából. Az ingatlanjog.hu esetében a külön szabályzat az érvényes, amely a www.ingatlanjog.hu oldalon érhető el.

Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve legkésőbb az adatok megadásától számított egy évig kezeli, vagy amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását (nem iratkozik le a hírlevélről).

6. Az érintettek (Ügyfelek, Felhasználók) jogai

Az Adatkezelő az Ügyfél, a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az iroda@innosec.hu e-mail címen vagy postai levél útján.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

7. Hozzájárulás visszavonása, leiratkozás

A törvényen alapuló adatkezelés nem vonható vissza. Az önkéntesen megadott adatok esetében –amelyek nem tartoznak az ügyvédi törvény hatálya alá, pl. Kérdés ajánlat- a hozzájárulás bármikor visszavonható az iroda@innosec.hu e-mail címre küldött levélben.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetén;
(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
(iii) törvényben meghatározott egyéb esetek

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

8. Adat- és információbiztonsági intézkedések:

A személyes adatok tárolása olyan elektronikus rendszerben, illetve számítógépen történik, amely jelszóval védett, és csak a személyes adatokhoz hozzáférésre jogosult személy fér hozzá. Hozzáférésre jogosultak az iroda munkatársai és a helyettesítésre jogosult ügyvédek. Peres ügyek esetén a polgári perrendtartás és az Ügyvédi törvény az irányadó. Az adatokról rendszeres jelleggel biztonsági másolat készül.

Az adatvédelmi incidensek (információbiztonság sérülése esetén) haladéktalanul intézkedünk.

9. Sütik (Cookie-k)

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis szövegfájlokat, azaz cookie-kat helyez el az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, amellyel hozzáfér a Weboldalhoz. Ezek az adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.
A cookie-k a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, és Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben a Weboldal nem megfelelő működéséhez vezethet.
A Weboldal Google Analytics-et használ. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja a Weboldalt. Ezek az információk a Weboldal látogatottságának, látogatók általi használatának mérésére, nyomon követésére és ezzel kapcsolatos jelentések, elemzések készítésére szolgálnak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt található információ.
Az ún. „Social média” funkciók (pl.: „like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel. Ezekről további információ az adott oldalon lehet tájékozódni.

10. Jogorvoslati lehetőségei:

Amennyiben jogai sérültek, jogorvoslattal élhet
(i) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu ) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve
(ii) jogainak megsértése esetén, valamint tiltakozási jog gyakorlása esetén bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

dr.Nagy Zoltán ügyvéd
Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.


Dr. Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. - tel.: +36 1 352-72-90 - fax: +36 1 352-72-89